Vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningen Rolfsted Idrætsforening (herefter kaldt RIF) er stiftet den 11. september 1970 og har hjemsted i Faaborg Midtfyn-Kommune.
Foreningen er på nuværende tidspunkt en flerstrenget forening med 8 idrætsgrene med mulighed for udvidelse. Foreningen er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) samt de respektive afdelingers organisationer. Foreningen optager nye afdelinger, såfremt det skønnes nødvendigt for at kunne tilgodese øvrige idrætsgrenes interesser.

§ 2 FORMÅL
Foreningens formål er at udøve og fremme gymnastik, boldspil og al aktivitet inden for idræt med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben samt at fremme legemlig og sportslig folkesundhed. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§ 3 MEDLEMSKAB
Medlemmer, som aktivt dyrker idræt i RIF, er at betragte som aktive medlemmer. Medlemmer, der er valgt til bestyrelsen eller udvalg, betegnes som passive medlemmer, dersom de ikke aktivt dyrker en idræt i RIF. Medlemmer, der ikke er valgt til hovedbestyrelsen eller afdelingerne, optages som passive medlemmer mod betaling af medlemskontingent til kassereren. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen men er valgbare til afdelingerne eller hovedbestyrelsen. Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser. Endeligt afslag på medlemskab af foreningen kan, efter anmodning fra den der ønsker medlemskab, forlægges generalforsamlingen. Medlemskab er gældende for et år ad gangen. Pris for passivt medlemskab fastsættes af hovedbestyrelsen.

§ 4 INDMELDELSE
Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til de enkelte afdelingers kasserer eller via foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Medlemskabet er gældende for et år ad gangen.

§ 5 UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren i afdelingen med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles. Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til foreningen, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel udelukke medlemmet. Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, skal det udelukkes med ovennævnte varsel. Betingelsen for genoptagelse i foreningen er, at gælden afvikles. I øvrigt kan hovedbestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremfører sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre, at spørgsmålet om udelukkelse skal behandles på førstkommende generalforsamling. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særligt punkt på dagsordnen. Et medlem, der er udelukket som følge af en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Se endvidere § 8.

§ 6 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af de pågældende afdelinger med godkendelse fra hovedbestyrelsen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af hovedbestyrelsen i samarbejde med de respektive afdelinger.

§ 7 RESTANCE
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Se endvidere, §5 udmeldelse.

§ 8 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlingsbeslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Se endvidere § 5.

§ 9 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, i februar. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et lokalt dagblad eller ugeblad. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til hovedbestyrelsen senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkomne forslag, lægges de ud på RIF’s hjemmeside sammen med dagsorden og det reviderede regnskab, således at det kan læses senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem hovedbestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Afstemning sker ved håndsoprækning. Er der dog en af de fremmødte stemmeberettigede, der ønsker skriftelig afstemning, skal dette opfyldes. I sager der ikke er opført på dagsordnen, kan generalforsamlingen ikke tage bindende beslutningen. Har generalforsamlingen truffet afgørelsen i en sag, kan den ikke på ny frembringes før tidligst på den næste generalforsamling.

§ 10 DAGSORDEN
Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
1) Valg af dirigent og referent
2) Formandens beretning for det forløbne år
3) Afdelingernes beretning
4) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af hovedbestyrelsen
7) Valg af to suppleanter til hovedbestyrelsen
8) Valg af revisor og revisorsuppleant
9) Eventuelt

§ 11 GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af hovedbestyrelsen. Beslutninger
træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 13 og 20. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt blot et medlem forlanger det. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen, og skal indkaldes når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for hovedbestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter, at begæringens modtagelse, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet hovedbestyrelsen i hænde. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivende stemmer er for forslaget. Opnås sådan et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Hvis ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 14 AFDELINGERNE
De enkelte afdelinger vælger på deres aktivitetsmøder et udvalg på 3-7 medlemmer. Disse medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår/genvælges skiftevis 1 og 2, 2 og 3 eller 3 og 4. Det enkelte udvalg konstituerer sig selv med min. formand, kasserer og sekretær. Afdelingernes årsbudget udarbejdes af afdelingerne selv og godkendes af hovedbestyrelsen. Enhver afdeling er økonomisk ansvarlig over for hovedbestyrelsen og fastsætter selv sæsonkontingentet i samråd med hovedbestyrelsen for et år ad gangen.

§15 HOVEDBESTYRELSEN
Hovedbestyrelsen består af 4-6 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen og består af formand, næstformand, kasserer, sekretær. Disse medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår/genvælges skiftevis 2 og 2. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøder ved fremsendelse af dagsorden, og det tilstræbes at der afholdes mindst 6 møder pr. år. I hovedbestyrelses-afgørelser, hvor der er stemmelighed, er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og skal fungere som serviceorgan og vejleder for afdelingerne m.h.t. kommune- og organisationsanliggender m.v. Hovedbestyrelsen skal fungere som rådgivende og hjælpende organ og tilstræbe et overblik over foreningens interesser udadtil. Hovedbestyrelsen vælger en repræsentant til Rolfhallens bestyrelse. Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, der samarbejdsudvalget. Referat skal tilgå hovedbestyrelsen.

§16 SAMARBEJDSUDVALGET
Hovedbestyrelsen består af 4-6 medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen og består af formand, næstformand, kasserer, sekretær. Disse medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår/genvælges skiftevis 2 og 2. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøder ved fremsendelse af dagsorden, og det tilstræbes at der afholdes mindst 6 møder pr. år. I hovedbestyrelses-afgørelser, hvor der er stemmelighed, er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende. Hovedbestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og skal fungere som serviceorgan og vejleder for afdelingerne m.h.t. kommune- og organisationsanliggender m.v. Hovedbestyrelsen skal fungere som rådgivende og hjælpende organ og tilstræbe et overblik over foreningens interesser udadtil. Hovedbestyrelsen vælger en repræsentant til Rolfhallens bestyrelse. Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, der samarbejdsudvalget. Referat skal tilgå hovedbestyrelsen.

§ 17 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Hovedbestyrelsen skal inden uge 4 afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapport forelægges foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Årsrapporten kan rekvireres hos kassereren tidligst 1 uge før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 18 REVISION
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i januar/februar gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 19 TEGNING OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes af den samlede hovedbestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer herunder hovedbestyrelses- og afdelingsmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 20 OPLØSNING
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves det, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages, kræves det, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå. Foreningens formue skal tilgå en forening eller andet i det område der dækker det gamle Rolfsted sogn i Faaborg-Midtfyns kommune.

Godkendt på generalforsamlingen og ekstraordinærgeneralforsamling henholdsvis den 31/1-2012 og den 14/2-2012.